fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Инициатива за социјално раст – ИСИ

Инициатива за социјално раст – ИСИ

Image

Иницијативата за социјален раст е организација со непрофитна цел, чијашто мисија е да се даде можност на ранливите групи, луѓе со пречки во развојот, жени, роми и младите во Бугарија, да ја надминат сиромаштијата преку користење на технологија, образование и претприемништво. ИСИ ја исполнива мисијата преку иновативен пристап, со тоа што има производство и обука, вклучувајќи ги и неписмените луѓе, преку интуитивен и адаптиран софвер, преку игра. Располагаат со систем, коишто овозможува пристап до локалните и светски пазари за успешни микро-производствени претпријатија.

Иницијативата за социјален раст е инспирирана и работи во тесно партнерство со ISE од Велика Британија, ISEEK Универзитетот Пердју, (кои го развиваат софтверот за употреба на мобилен телефон), како и со многу други невладини организации, бизнис ентитети, социјални претпријатија, финансиски институции и универзитети.

ИСИ е новосоздадена организација во Бугарија, која дури и без богато искуство во проектите финансирани од ЕУ, обединува широк круг на менаџери, бизнисмени и основачи на претпријатија, кои заедно имаат повеќе децениско искуство со упарвување на меѓународни бизнис практики и сложени процедури за меѓународни грантови за развој како што се USAID, DIFID и други донатори.