fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Целевите групи

image

Целевите групи

Целевите групи по проекта са:

  • 1. Хора с увреждания
  • 2. Роми-младежи от местните общности
  • 3. Всички млади хора от Трансграничния регион

Всички тези целеви групи са уязвими по своята същност и целият проект е насочен към тях и техните проблеми. Всички дейности, мероприятия и учебни визити са съобразени с нуждите на целевите групи, техните интереси и нужди.

Младите и хора с увреждания са сред най-уязвими групи в пограничния регион. Тяхната безнадеждност генерира все по-голям стремеж към временна и постоянна работа в чужбина, повишена честота на рисково поведение, повишен риск да станат жертви на трафик на хора (особено сред ромите) и значително увеличаване на бедността. Всички споменати факти отразяват непрекъснатото увеличаване в размера на финансовата и социална помощ на местно и централно ниво.

Безработицата сред малцинствата или други маргинализирани групи като хора с увреждания, функционално неграмотни или ниско образованите хора е достигнала точка на повече от 90% в целия програмен регион. Това означава, че почти 100% от целевите бенефициенти на този проект са обеднели, социално изключени, уязвима и спешно се нуждаят от внимание. Работата с тези хора е по-трудна, тъй като тя изисква търпение и внимание. Затова този проект предлага методи, чрез които целевите групи могат да бъдат по-самостоятелни и да изпитват чувство на достойнство и самоуважение.